Selasa, 04 April 2023

Bab IX Sri Jayasunu dalam Purana Bali-Dwipa

 

Bab IX

Sri Jayasunu dalam Purana Bali-Dwipa

B

eberapa purana yang menjadi acuan tentang sejarah keberadaan pura di Bali tertulis dikeluarkan di zaman pemerintahan Sri Jayasunu.

Lontar Aji Murti Siwa Sasana, milik Desa Pakraman Gamongan, Tiyingtali, Karangasem, tertulis awal cerita pemerintahan Sri Jayasunu sebagai titik awal dalam penulisan Purana Pura Lempuyang. Dalam Purana Bali Dwipa, Sri Jayasunu menurunkan putra buncing Sri Masula dan Sri Masuli, menurunkan putra Sri Astasura Ratna Bumi Banten menjadi raja di kerajaan Batahanyar. Sedangkan dalam prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja  Bali-Kuno, raja Sri Jayasunu tidak tercatat mengeluarkan prasasti sebagaimana raja yang lainnya. Karena tiada ditemukan prasasti yang dikeluarkan yang mengatasnamakan Sri Jayasunu membuat kekaburan dinasti raja-raja  Bali-Kuno.

Begitu pula dengan raja Sri Masula dan Sri Masuli dalam prasasti yang di keluarkan oleh raja-raja  Bali-Kuno satu pun tidak ada prasasti mengatasnamakan Sri Masula Masuli. Namun dalam Purana Bali Dwipa, Sri Masula-Sri Masuli setelah menjadi raja diberi gelar Sri Bhatara Mahaguru Dharmmotungga Warmadewa. Gelar Masula-Masuli dalam Purana Bali Dwipa ini identik dengan nama raja yang tercantum dalam Prasasti Tumbu, Isaka 1247/1325 Masehi.

PURANA BALI DWIPA

Sri Jayasunu menurunkan kembar buncing Sri Masula-Masuli, menurunkan Putra Sri Astasura Ratna Bumi Banten (Sri Batu Ireng, Sri Gajah Waktra,

Sri Gajah Wahana, Sri Tapa Hulung, Dalem Selem, Dalem Bedahulu, Dalem Beda Muka)

Sri Jayasunu sampun mahayun anakradhala, wus apulapali abhiseka Bhatara Sri Parameswara. Bangun Indrabhawana punang Bali Dwipa, malih aci-aci sampun mamargi kadi sabda Bhatara prasama katinut sa-wong ing Bali-Dwipa. Lamakan na dirgghayusa sang anakradhala mwang kulawargganya prasama tan keneng jaramarana, matangnyan krtta raharja se-wong ing Bali-Dwipa, Pinten dina kala lami Bhatara Sri Parameswara anakradala hana sutanya mijil buncing anama Sri Masula kang laki, hari stri Sri Masuli


namanya, apan Bhatara Sri Parameswara sampun lina. Mangke tucapa Sri Kertthanagara saking singhasari, praya amrajaya Sri Aji Bali, senapati -/- Kebo parud, ngawawa Bali-pulina. Rug punang Negara Singhasari, Sri Siwa Buddha kabhiseka malar Sri Krtthagara lina pwa …

Sira kaprajaya olih Sri Jayakathong saking Kadiri, Isaka 1222. Apan Bhatara Sri Parameswara sampun lina, mangke sutanya mangalihi kang linggih Sri Masula-Masuli, kapuji  praya angraksa rajya Bali-pulina, wus apula-pali abhiseka Bhatara Mahaguru Dharmma Hutungga Warmadewa, punang kutanya anama Batahanyar. Malih krtta raharjja punang Bali-pulina apan tan hana satru malih, punang Kebo Parud lan wadwanya tan kari ring Bali, mangke aci-aci ringBali tan hana angusak-asik malih ketambeh purana Batur kalawasan namanya yan hana wong sudra amanak buncing ..

Pinten warsa kala lami Bhatara Mahaguru anakradala ring Balidwipa, hana sutanya sawiji laki tan buncing pwa sira mijil Sri Tapohulung namanya. Wus alami Bhatara Mahaguru Dharmma Hutunggadewa Warmadewa anakradala, mantuk sira ring taya apan sampun kalingsiran, Isaka 1250.

Mangke anak ira gumanti angraksa rajya, wus apula-pali Sri Tapohulung abhiseka Bhatara Astasura Ratna Bumi Banten. Sira kasumbung wibhawanya raweh ring Yawa-dwipa, apan sira sang natha Bali sakti angubar-abir, kalud adwe senapati-senapati malar prasama sakti-sakti, maler hana teguh tan tumamah wara sanjata. Senapati-senapatinya kang sampun kaparccahaya anama: Si Pangeran Tambyak ring Jimbaran, Si Pangeran Kalung Singkal ring Taro, Si Pangeran Tunjung Tutur ring Tenganan, Si Pangeran Tunjung Biru ring Tianyar, Si Pangeran Kopang ring Sraya, Si Pangeran Bwahan ring Batur ….

Si Pangeran Girimana ring Ularan Kulopaksa, wenten malih Pangeran Tangkas, mwang Pangeran Mas namanya. Kang sinengguh adining Senapati, Patih adheg ira anama Si Patih Pasung Grigih, ring Tengkulak kutanya. Si Patih Kebowaruya, ring Blahbatuh unggawanya, anak Ki Karang Buncing, saking astiti yoga Mpu Sidhimantra.

(Purana Bali Dwipa, 9a-10b)

[Sri Jayasunu sudah bersedia untuk bertahta. Setelah usai penobatan Baginda bergelar Bhatara Sri Parameswara. Ibarat Indraloka keadaan Pulau Bali demikian pula segala upacara yadnya sudah dilaksanakan sebagaimana sabda Dewata, semua itu dipatuhi oleh rakyat Pulau Bali, yang menyebabkan selamat dan panjang umur Baginda Raja bersama sanak keluarga dan seluruh rakyat di Pulau Bali aman dan sejahtera. Entah berapa lama Baginda bertahta, Baginda berputra kembar buncing laki dan perempuan, yang sulung bernama Sri Masula dan adiknya bernama Sri Masuli. Kini kisahkan Sri Kerthanegara dari Singasari,

Bab IX   Sri Jayasunu dalam Purana Bali-Dwipa

bermaksud untuk menaklukan Baginda Raja Bali dengan senapatinya yang bernama Kebo.....

Parud, yang berhasil menguasai Pulau Bali. Kerajaan Singasari juga jatuh, Sri Kerthanegara yang bergelar Sri Siwa Buddha pun wafat. Baginda ditaklukkan oleh Sri Jayakatong dari Kediri, pada tahun Saka 1222 atau 1300 Masehi. Karena Sri Parameswara sudah wafat, lalu digantikan oleh putra Baginda Sri Masula-Masuli yang bertahta. Baginda sangat mashur sebagai penguasa pulau Bali, sesudah usai upacara penobatan Baginda bergelar Bhatara Mahaguru Dharma Hutungga Warmadewa, kerajaan Baginda bernama Bata Anyar. Pulau Bali kembali aman dan sejahtra karena tidak lagi ada musuh, adapun Kebo Parud dan para pengikutnya tidak lagi tinggal di Bali. Segala upacara dan upakara di Bali tidak ada yang mengganggu lagi dikuatkan oleh catatan yang disebut Batur Kalawasan, tentang orang kebanyakan yang melahirkan anak kembar pria dan wanita (Buncing).

Entah berapa tahun lamanya Sri Mahaguru bertahta di Bali, Baginda berputra seorang pria bernama Sri Tapohulung. Setelah cukup lama Sri Mahaguru Dharma Hutungga Warmadewa bertahta, karena sudah lanjut usia Baginda lalu mangkat pada tahun Saka 1250/1328 Masehi. Selanjutnya putra Baginda yang bertahta, setelah usai upacara penobatan Baginda bergelar Bhatara Astasura Ratna Bumi Banten, Baginda mashur berwibawa sampai ke Pulau Jawa, karena Baginda Raja yang sangat sakti tiada bandingnya, lagi pula Baginda mempunyai Perdana Mentri maupun Papatih yang sakti, diantaranya ada yang kebal dengan senjata. Adapun para Senapati yang sudah diandalkan yakni, Si Pangeran Tambyak yang bertempat tinggal di Jimbaran, Si Pangeran Kalung Singkal bertempat tinggal di Taro, Si Pangeran Tunjung Tutur bertempat tinggal di Tenganan, Si Pangeran Tunjung Biru bertempat tinggal di Tianyar, Si Pangeran Kopang bertempat tinggal di Seraya …

Si Pangeran Bwahan bertempat tinggal di Batur, Si Pangeran Girimana bertempat tinggal di Ularan Kalopaksa, ada lagi Pangeran Tangkas dan Pangeran Mas.Yang merupakan Senapati, dengan pangkat Patih yakni Pasung Grigis yang bertempat tinggal di Tengkulak, Ki Patih Kebo Waruya bertempat tinggal di Blahbatuh, menurunkan Ki

Karang Buncing berkat keberhasilan yoga Mpu Sidhimantra.]

Raja Sri Jayasunu Nama Lain dari Raja Sri Taruna Jaya

Sedikit argumentasi lain, tentang raja Sri Jayasunu, dalam lontar Aji Murti Siwa Sasana ning Bwana Rwa, merupakan lontar yang lebih dahulu ada dari lontar-lontar lain, menjadi pedoman milik Desa Adat Gamongan, dialihaksara oleh Kantor Dukumentasi Budaya Bali, 1995, menjadi Babad Karang Buncing, berbunyi:

Iti aji murti siwasasana ning bhuwana rwa, dharma sasana ning dalem, sri jayakasunu duk agunem ring wilwatikta, papareng ring sira sang gnijaya .....

[Ini Aji Murti Siwasasana Ning Bwana Rwa, kewajiban atau aturan yang menjadi pedoman raja Sri Jayakasunu ketika rapat besar di Majapahit, bersama dengannya beliau Sang Gnijaya .....]

Dalam salinan lontar Piagem Dukuh Gamongan, berbunyi:

..... Sri Maha Dewa Lancana, risampun mawerdha pwa sira, metu putra sanunggal, apuspa ta sira Sri Taruna Jaya .....

[..... Sri Maha Dewa Lancana, setelah tua lahir seorang putra yang bernama Sri Taruna Jaya .....]

Catatan prasasti tembaga di Banjar Srokodan, Perbekel Abuan, Susut, Bangli, dialih aksara dan diterjemahkan oleh Putu Budiastra, disebut prasasti Srokodan (Bhatara Guru), menyebutkan;

Isaka 1246 crawanamasa, tithi dwaci cuklapaksa, ma, wa, bu, waraning madangkungan, irika diwasa adnya Paduka Bhatara Guru kalih putunira sira Paduka Aji Cri Taruna Jaya, dumauh i para senapati umingsor itanda rakyan ri pakiran-kiran i jero makabehan, karuhan mpungku sewasogata resi brahmana, ipingsornya ajnya paduka cri maharaja, ajarn sirakabeh, ri kaditopaya nikanang karaman I Hyang Putih .....

[Pada tahun Saka 1246/1324 Masehi bulan crawana, hari ke-12 menuju bulan terang, maulu, wage, buda, wuku medangkungan, pada waktu itulah saatnya Paduka Bhatara Guru serta putra beliau yang bernama Paduka Raja Cri Taruna Jaya, bersabda kepada para senapati untuk dilanjutkan kepada para tanda rakyat yang hadir pada sidang lengkap di istana terutama para Mpu Ciwa Budha para Resi dan Brahmana, adapun isi dan maksud paduka raja bersabda kepada mereka semua, sebab telah mendengar kesusahan desa Hyang Putih sewilayahnya. ]

Salinan lontar tersebut tidak secara tegas disebutkan tahun berapa babad itu ditulis, siapa yang dimaksud dengan Sri Jayakasunu itu? Kamus Jawa Kuna, oleh P.J. Zoetmulder (1994:1147), sunu artinya putra, anak, keturunan. Jadi Sri Jayasunu artinya raja keturunan jaya. Sri Jayasunu (turunan Jaya versi lontar) identik dengan Sri Taruna Jaya (turunan Jaya versi prasasti Srokodan dan piagem Dukuh Gamongan).

Tidak terdapatnya prasasti-prasasti Bali yang dikeluarkan oleh raja Sri

Jayasunu, membuat kekaburan perjalanan sejarah keturunan raja-raja

Bali-Kuno. Yang dimaksud keturunan Jaya disini adalah turunan dari raja

Bab IX   Sri Jayasunu dalam Purana Bali-Dwipa


Sri Jaya Sakti nama lain Sri Gnijaya Sakti yang menjadi raja Bali pada tahun Isaka 1041/1119 masehi, yang menurunkan 5 putra, yang tertua bernama Sri Gnijaya, menurunkan putra Sri Jaya Pangus, menurunkan putra Sri Hekajaya. Jadi raja Sri Hekajaya ini tiga generasi di bawah Sri Jaya Sakti atau dengan perkataan lain Sri Jaya Sakti adalah kumpyang dari Sri Hekajaya. Sedangkan Sri Taruna Jaya adalah turunan dari Sri Jaya Sakti putra yang kedua bernama Sri Maha Sidhimantradewa, menurunkan putra bernama Sri Dewa Lancana, menurunkan putra Sri Taruna Jaya. Dengan demikian Sri Taruna Jaya adalah turunan Jaya juga, tiga generasi setelah dari Sri Jayasakti.

(Prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja tersebut diatas, Prasasti Srokodan Saka 1246, Prasasti Tumbu Saka 1247, Prasasti Selumbung Saka 1250, Prasasti

Gunung Penulisan Saka 1254, Prasasti Langgahan Saka 1259)

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More