Selasa, 04 April 2023

Bab X Pertemuan Dua Saudara Kandung di Jimbaran

 

Bab X

Pertemuan Dua Saudara  Kandung di Jimbaran

G

elar atau sebutan seorang raja serta keturunannya setelah masuknya para arya Majapahit menjadi kata Dalem misalnya, Dalem Selem,

Dalem Samprangan, Dalem Putih Jimbaran, Dalem Sweta, Dalem Petak, Dalem Waturenggong, Dalem Kepakisan, Dalem Bekung, Dalem Sagening dan sebutan Dalem lainnya. Masa transisi pemerintahan dari kerajaan  Bali-Kuno ke kerajaan Majapahit, secara parsial berakhir pula prasasti yang dikeluarkan oleh raja  Bali-Kuno. Untuk mengenang kisah peristiwa yang telah lewat, muncul interpretasi yang ditulis di atas daun lontar, tentunya kekuatan daun lontar untuk masa yang datang menjadi pertimbangan, terlambat menyalinnya akan kehilangan peristiwa sejarah Bali.

Dalam Piagem Dukuh Gamongan, dijelaskan Sri Astasura Ratna Bumi Banten nama lain Sri Tapa Hulung, disebut demikian karena beliau taat dan teguh menjalani titah agama. Disebut Sri Batu Ireng karena teguh kukuh angamong jagat, kuat dan bijak dalam memerintah jagat. Dalam Piagem ini menjelaskan bahwa Sri Batu Putih adalah kakak kandung dari Sri Batu Ireng. Tidak disebutkan beliau berdua saudara kembar (laki laki) seperti yang disebutkan dalam, purana pura luhur pucak kembar,  purana pura batu bolong, babad batu aji, prasasti dalem putih jimbaran beliau berdua disebut Dalem Selem dan Dalem Putih.

PIAGEM DUKUH GAMONGAN

Sri Batu Putih Kakak Kandung Sri Batu Ireng (Sri Astasura Ratna Bumi Banten) dan Munculnya Nama-nama Tempat di Jimbaran,  Kuta Selatan.

..... risapamadeganira Sri Astasura Ratna Bumi Banten maring Bhadahulu, kertharaharja ikang panagara Bangsul, apan sira stata angambekaken tapa Brata semadhi sangkan rare, ika marmanyan sira abhiseka Sri Tapahulung, kadi sanghyang wisnu nyalantara, teguh kukuh ambekira ngamong jagat, ika matangnyan sira apasadnyan Sri Batu Ireng, mwang kakangira apuspa

..... ta sira Sri Batu Putih, apan suci nirmala ambekira, amupu maring Jimbarwana, anangun tapa brata semadhi, angulati ambek kaparamarthan, samangkana subal, mangke caritanan sira Sri Batu Putih, swe pasaha lawan sanakira, sang amrajaya maring Bhadahulu, risampun swe ngamong rajya kadaton, menget pwa sira Sri Batu Ireng maring kakangira, sang apasadnyan Sri Batu Putih, maring Jimbarwana, ika matangnyan ngetut uri lampah sira kaka, neher jumu .....

.....jug maring Jimbarwana, nanging sira maka rwa, pada tatan wruha, maring tata wedana nira sang kalih, apan sangkan lawas palas makarwa, risampun Sri Batu Ireng, prapta maring purinira Sri Batu Putih, matemu lawan Stri nira Sri Batu Putih, mwang jumujug maring parantenan, amungkah ikang bogapasajinira katur maring sira Sri Batu Putih, risampun mangkana raris mapajar sira Sri Batu Ireng ring wang pawastri, Ah, Ah, Kita wang pa….

..... westri, ulun atanya ring kita, ring ndhi kakangku Sri Batu Putih mangke, dak warahen sangulun, apan sampun malawas ulun arep atemu, sumawur sang pawestri, singgih sang wawu prapta, sira Sri Batu Putih, hana maring mal anuriksakna punang tatanduran, riwawu samangkana, tan pasamadana sira Sri Batu Ireng, neher jumujug maring Mal, ri sampun sira nureksakna punang Mal, angob sira tumon punang tatanduran, asing tinandur sar.....

.....wa mupu, mwang masari, ika matangnyan, ri genah nira Sri Batu Putih ngastiti Hyang Pramawisesa, ingaranan Sarining Bwana, apan sakeng irika pangastitinira meletik ikang Sarin Bwana, mangkana ujar ira Sri Batu Ireng, rehning tan katemu kakangira maring Mal, pastika sira nungsang palaku, apan tan aswe Sri Batu Ireng medal sakeng puri, sira Sri Batu Putih sampun prapta maring Puri nira, raris matur stri nira saha tawan ta.....

..... wan tangis, majaraken ri polah sang tamwi, agung aluhur, ireng warnanira, krurakara kadi trapning danawa, amungkah ikang boga pasaji nira maring prantenan, risamangkana atur nira sang pawestri, tan lingen krodanira Sri Batu Putih, ngagem Gandewa ngetut uri lampah sira Sri Batu Ireng, sang kasengguh danawa, apan busananira ocak-ocakan, prapta maring jimbar wana, tan panantara aprang sira kalih, aruket, pada pada jayeng rana, saling sudat, pada tumitih, nanging tanana kacurnan, apan pada sakti pwa sira kalih, asing malayu binuru, makliwesan sira Sri Batu Ireng, …

..... prapta maring lwah, jenek sira ingkana, apan maring abing sira manyineb, mojar sira, mogiriastu lwah iki ingaranan Batumabing, tan aswe kaburu sira dening Sri Batu Putih, aprang tan pegatan, melayu pwa sira danawa, nyineb maring batu magwa, tan aswe prapta Sri Batu Putih, melayu sira Sri Batu Ireng, mojar pwa sira Sri Batu Putih, mogariastu ingke riwekasan kawangun pura mangaran Pura Batumagwung, .....

..... risampun mangkana, rinebut sira Sang Danawa, dening kula nira Sri Batu Putih, nanging prasida denya makilesan, mojar sira Sri Batu Putih, mogariastu genah iki riwekasan  mangaran Sekhang, mapan sira Sri Batu Ireng rinebut dening wadwanira Sri Batu Putih Jimbaran, nyutirupa sira Sri Danawa nanging Sri Batu Putih tatan keneng ingapus, wruh pwa sira ring rupanya, ujar nira, mogariastu ing kene kawangun pura ingaranan Pura Muaya, ri wus mangkana kroda sira Sri Batu Ireng mwali prang tanding sira makarwa aprang ocak-ocakan, sa….

..... ling sudat dada, cidra cinidra, aburburan punang lemah, pada prawira ngantos lumah ngulasah maka rwa tanana alah, pada pada makilesan, rehning prang tanding ika kadi pacepukaning sanghyang kala kali, ri wekasan mogariastu genah iki mangaran Kali, risampun matutupan sanghyang bayu maring angga sariranira Sri Batu Putih, dauhaken punang bala nira, nambakaken laju nira sang danawa, raris katemu pwa sira.....

..... sedeng amungkah cecepan, malih kaburu sira danawa, malayu maring lisikaning awan, lesu angswol angswol ngunggahang, risampun katemu genah masineb gaing gaingan angusap usap ikang pupu, mojar sira Sri Batu Putih, jatasmat mogiriastu riwekasan, genah nambakaken danawa manadi gumi mangaran Tambak, genah sira amungkah cecepan mangaran Sesepan, ring angswol angswol munggahang ingaran unggah unggahan, mwah ri genah angusap pupu…

..... ingaranan Gaing-gaingan, risampun lesu pwa sira maka rwa alungguh pwa maring lemah mwang silihujar pwa sang kalih, ujarira Sri Batu Putih, ih ta kita danawa, siapa kita, sakeng ndhi, sakti tan paingan, tan kaprajayeng pwa ta kita, apa arep ta dateng marengke, dhak warahen ulun, Om, Om, Om, sang maha sakti, ulun abhiseka Sri Batu Ireng, sakeng Badhahulu, dateng marengke, arep atemu lawang kakangku sang abhiseka Sri Batu Putih, Om, Om, Om, Uduh Yayingku, .....

..... ulun Sri Batu Putih, risamangkana, kagyat nira kalih, apelukan magulingan maring lemah, apan tan lingan garjita nira maka rwa, raris kasiwi pahulunan de balapeka sedaya, maka rwa mojar pwa sira, mogariastu ingkene kawangun pura ingaranan Ulun Swi, apan pahulunan maswi lawan wang sanak, mangkana subal.

(Piagem Dukuh Gamongan, 12a-17b)

[Pada zaman pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten di Badhahulu, selamat sejahteralah Negara Bali. Karena ia selalu menjalani tapa brata samadi sejak kecil, maka ia disebut Sri Tapa Hulung, bagaikan sanghyang wisnu kenyataan, kuat dan taat dalam memerintah, itu sebabnya ia diberi sebutan Sri Batu Ireng. Kakaknya, bernama Sri Batu Putih, selalu menjalani hidup suci, bertempat tinggal di Jimbarwana, menjalani tapa berata semadhi, mencari kebenaran sesungguhnya, demikian selesai.

Selanjutnya diceritakan Sri Batu Putih, yang telah lama berpisah dengan saudaranya, yang menjadi raja di Badhahulu. Setelah lama memegang tahta kerajaan, Sri Batu Ireng ingat dengan kakaknya, yang bernama Sri Batu Putih, di Jimbarwana (hutan luas). Oleh sebab itu ia

Arca-arca peninggalan Sri Batu Putih (Dalem Putih) di Pura Sarin Bwana, Desa Adat Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.

mengikuti jejak perjalanan kakaknya, lantas menuju ke Jimbarwana, namun mereka berdua sama-sama tidak tahu akan rupa wajahnya, karena saking lamanya mereka berpisah.

Setelah Sri Batu Ireng sampai di Puri Sri Batu Putih, ia bertemu dengan istri Sri Batu Putih, dan langsung menuju dapur, membuka persiapan hidangan untuk Sri Batu Putih. Setelah itu berkata Sri Batu Ireng kepada si istri, “Ah, ah, kamu seorang istri, saya bertanya kepadamu, dimana kakakku Sri Batu Putih sekarang, silahkan beritahu aku, karena sudah lama aku tidak bertemu.”

Menjawab sang istri, “Baiklah, Sri Batu Putih, ada di kebun sedang memeriksa tetanaman.”

Tanpa menyampaikan terimakasih, Sri Batu Ireng, terus menuju kebun. Setelah melihat-lihat kebun itu, ia sangat kagum dengan tanaman di sana, setiap tanaman tumbuh dengan subur, lebat. Itu sebabnya, di tempat Sri Batu Putih ngastiti Hyang Pramawisesa, bernama Sarining Bwana, karena dari tempat memohon beliau muncul Sarin Bwana (isi dunia), begitu ujar beliau Sri Batu Ireng.

Karena tidak bertemu dengan kakak beliau di kebun, ia yakin telah lewat berlainan arah. Tidak lama setelah Sri Batu Ireng keluar dari puri, Sri Batu Putih tiba di purinya, lantas istrinya berkata sambil terisak, memberitahukan tingkah polah sang tamu, tinggi besar, hitam warna kulitnya, acak-acakan bagaikan seorang raksasa, membuka hidangan baginda di dapur. Demikian diberitahukan oleh sang istri.

Tak disangka marah besar Sri Batu Putih, seraya mengambil gandawa (busur) dan mencari Sri Batu Ireng, yang disebut raksasa itu, karena pakaiannya urak-urakan, datang ke Jimbarwana. Tak berapa lama berkelahilah beliau berdua, berkelahi habis-habisan, sama-sama tangguh dalam perkelahian, saling seruduk, saling menekan, namun tak ada sampai berdarah, karena sama-sama sakti beliau berdua, saling kejar.

Sri Batu Ireng menyelinap, tiba di sungai, mengaso sesaat di sana. Karena di tebing ia bersembunyi, berkatalah ia, “Semoga sungai ini kelak bernama Batumabing.” Tak begitu lama ia dikejar oleh Sri Batu Putih, lagi berkelahi tak henti-hentinya mereka. Lari si raksasa sembunyi di goa batu, tak begitu lama datang Sri Batu Putih, larilah Sri Batu Ireng. Berujar Sri Batu Putih, semoga kelak disini di bangun pura bernama Pura Batumagwung, kemudian direbut sang raksasa itu, oleh rakyat Sri Batu Putih, namun berhasil beliau menyelinap, berkata beliau Sri Batu Putih, “Semoga kelak tempat ini di kemudian hari bernama Sekhang.” Artinya Sri Batu Ireng direbut oleh rakyatnya Sri Batu Putih Jimbaran. Menghilang wajah sang danawa namun Sri Batu Putih tidak bisa dihapus, ketahuan wajahnya, berkata beliau, semoga kelak di tempat ini dibangun pura bernama Pura Muaya.

Seketika itu marah Sri Batu Ireng, kembali perang tanding mereka berdua, dengan sangat dahsyat sekali, saling pukul dada, sama-sama memakai tipuan, berhamburan tanahnya, sama-sama perkasa sampai lemah lunglai mereka berdua, tak ada yang kalah, sama-sama menyelinap, karena perang tanding itu bagaikan pergumulan sanghyang kala-kali, di kemudian hari semoga tempat ini bernama Kali.

Setelah dapat bernafas sejenak, Sri Batu Putih memerintahkan pasukannya untuk menghadang langkah sang raksasa, akhirnya ketemu beliau sedang membuka cecepan (tempat mako). Lagi dikejar raksasa itu berjalan ke tengah kabut, lesu berangsur-angsur nafasnya naik. Setelah ketemu di tempat dimana bersembunyi memijit dan mengusap-usap kakinya, berkata Sri Batu Putih, kelak semoga di kemudian hari, tempat menghadang si raksasa menjadi tempat bernama Tambak, tempat dimana ia membuka tembakau bernama sesepan, di tempat nafas tertatih-tatih keatas bernama Unggah-unggahan, dan di tempat mengusap-usap kaki bernama Gaing-gaingan.

Setelah payah mereka berdua dan duduk di tanah serta berujar salah satunya, berkata Sri Batu Putih, “Hai kamu raksasa, siapa kamu, dari mana, sakti tak tertandingi, tak bisa dikalahkan, apa maksud kamu datang kemari, kasih tahu aku!”

“Om, Om, Om, sang maha sakti, aku bergelar Sri Batu Ireng, dari Badhahulu, datang kemari, hendak bertemu dengan kakakku, yang bernama Sri Batu Putih, Om, Om, Om.”

“Aduh adikku, aku Sri Batu Putih.”

Seketika itu, kaget mereka berdua, berpelukan, bergulingan di tanah, karena saking bahagianya mereka berdua, dan disambut oleh seluruh pasukan dan rakyatnya. Berujarlah mereka berdua, “Semoga kelak di sini dibangun pura bernama Ulun Swi, sebagai tonggak pertemuan dengan sanak saudara.” Demikian selesai. ]

PRASASTI DALEM PUTIH JIMBARAN

Dalem Putih (Sri Batu Putih), Menurunkan Putra Dalem Petak Jingga, Membangun Pura Ulunswi, Pura Kahyangan Pangulun Setra, dan Pura Dukuh.

 

..... riwawu mangkana sumawur Dalem Bedahulu, duh ah ah ih ih yan mangkana asanak pwa kita lawan ulun apan sira wijil sakeng watu sira wijil sakeng toya, sumawur sang Dalem Putih Jimbaran yan tuhu mangkana kadi wuwus ta dalan mangke sira mareng pakubwan nira, anuli ta sidra atuntunan tangan pepareng lumaris ta sira ngranjing ring pakubon, jumujug sira maring genahe soda rayunan nira tumuli sira sareng alungguh sama nadah, antyan ta pada suka nira kalih, ri wus sira nadah mojar pwa sira Dalem Bedahulu, duh sira yayi Putih Jimbaran pakaryan ta sira ring pakubon ring kene kakanta mangke amwit ring sira mantuka ring Bedahulu, agelis matinggal sira sang dalem, tanucapan sira ring awan, tucapa mangke sira Dalem Putih Jimbaran, garjita sira ring pakubon kunang stri nira meteng wus liwar ring wolu lakwaning prataya mijil pwa ikang rare jalu paripurna ingaranan sira Dalem Petak Jingga. . . .

..... mwah wuwus ta sira Dalem Petak Jingga, apan sira kaping singgih dening wang Jimbaran sira angwangun paryangan setanan bhatara meru tumpang welas ingaranan ta ya Ulun Swi, hana pwa sentanan nira anglurah Tegeh Kori samawita ring Dalem Petak Jingga sira ta amangkui malinggih Bhatara ring Ulun Swi mwah ta Dalem Petak Jingga angwangun ta sira Kahyangan Pangulun Setra, hana ta Santana nira I Gusti Anglurah Celuk ring Tabanan sira ta sumawita ring Dalem Petak Jingga sira ta kinon nira mangku ring palungguh nira ring bhatara ring kahyangan pangulun setra, mwah ta sira Dalem Petak Jingga angwangun sentana Bhatara Meru Tumpang 3 saha paibon ingaranan pwa ya Pura Dukuh, hana ta ya Pasek Saking Samba kasiasih aninggali pradesa nia angungsi desa Jimbaran sumawita maring Dalem Petak Jingga sira ta kinon nira Mangku I palinggihan nira bhtara ring Pura Dukuh .....

(Prasasti Dalem Putih Jimbaran)

[..... kemudian berkata Dalem Bedahulu, duh ah ah ih ih jika begitu bersaudara kita berdua karena beliau lahir dari batu dan juga beliau lahir dari air, berkata Dalem Putih Jimbaran. Tahu demikian seperti apa yang dikatakan lantas mengajak berjalan menuju ke pakubwan

Pura Dukuh awalnya Pura Paibon Dalem Putih dan Dalem Petak Jingga, terletak di timur laut Banjar Perarudan, Desa Adat Jimbaran.

(pondok), saling berpegangan tangan, langsung menuju ke pondok beliau, menuju ke tempat hidangan dan duduk bersama-sama menikmati hidangan.

Berbahagilah mereka berdua, sehabis menikmati hidangan berkata beliau Dalem Bedahulu, “Duh adikku Putih Jimbaran berkaryalah di pakubwan, sekarang kakak akan meninggalkanmu dan kembali ke Bedahulu.”  Lantas berjalan Sang Dalem menghilang dari bayangan.

Dikisahkan sekarang Dalem Putih Jimbaran berbahagia sekali di pondok, apalagi istri beliau setelah lewat delapan bulan lahir seorang anak laki-laki yang sangat rupawan bernama Dalem Petak Jingga ....

..... serta dikisahkan beliau Dalem Petak Jingga, karena beliau sangat dihormati oleh masyarakat Jimbaran beliau membangun tempat suci stana bhatara Meru tumpang 11 yang diberi nama Ulun Swi, adalah keturunan beliau Anglurah Tegeh Kori sepenanggungan terhadap Dalem Petak Jingga beliau memangku di tempat suci bhatara Ulun Swi, juga beliau Dalem Petak Jingga membangun Kahyangan Pangulun Setra, adalah keturunan beliau I Gusti Ang lurah Celuk dari Tabanan beliau juga sepenanggungan kepada Dalem Petak Jingga, beliau ditugaskan memangku di tempat suci beliau Bhatara Kahyangan Pangulun Setra, dan juga beliau Dalem Petak Jingga membangun stana bhatara Meru Tumpang 3 serta Paibon bernama Pura Dukuh, adalah Pasek dari Samba meninggalkan desanya dan mengungsi ke Jimbaran, beliau ditugaskan memangku tempat suci bhatara di Dukuh .....

Jejak-jejak Perjalanan Dalem Kembar

Perjalanan Dalem Ireng dan Dalem Sweta bisa kita lacak dalam beberapa purana, prasasti, babad, yakni dalam Purana Pura Luhur Pucak Kembar, Babad Batu Aji, Prasasti Dalem Putih Jimbaran, Purana Pura Natar Bolong, Dalem Putih dan Dalem Selem adalah Saudara Kembar. Jejak-jejak Perjalanan Dalem Putih dan Dalem Selem bisa ditelusuri dari nama-nama desa di Bali, yang memang mengabadikan dua tokoh tersebut sebagai nama-nama tempat atau wilayah.

Purana-purana tersebut isinya hampir sama, yang berbeda adalah judul dan bahasa yang dipakai. Ada yang memakai bahasa Jawa kuno, Jawa Tengahan, bahasa Bali kekinian dan bahasa Indonesia. Salah satu Purana Pura Luhur Pucak Kembar disalin dan diterjemahkan oleh I Ketut Sudarsana dan I Gusti Ngurah Oka Anom, Desa Adat Pacung, Baturiti, Tabanan, dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Tersebutlah pada jaman dahulu saka 135 atau tahun 213 Masehi, Sanghyang Pasupati beryoga di Gunung Rajya, setelah yoganya mencapai tingkat kesempurnaan, makanya yoganya dilemparkan ke sebuah sungai yang berbatu, menyebabkan gempa yang sangat dahsyat secara terus menerus, kemudian dari batu yang ada di sungai lahirlah anak kecil kulitnya hitam legam, dan dari riak air yang mendidih lahir pula seorang bayi warna kulitnya putih.

Menurut purana, peristiwa tersebut terjadi di sungai Limpar dan menurut Kunalini Tattwa sungai Limpar adalah sungai Unda, disanalah bayi itu berdua hidup menikmati keindahan sungai dan semak belukarnya. Saking asyiknya bermain tidak dirasakan menyusup sampai ketengah semak belukar, yang dihuni oleh seekor Lembhu, seraya menyapa: “Ya tuanku berdua, siapakah gerangan orang tuamu?”

Anak kecil itu lalu menjawab, “Maafkan aku Lembhu, aku tidak tahu dengan bapak dan ibuku, aku tidak tahu dari mana asal usulku, demikian jawabnya.”

Ki Lembhu akhirnya memberi penjelasan, “Tuanku adalah putra Sanghyang Pasupati, tuanku bernama Dalem Kembar (Dalem Ireng dan Dalem Sweta), kisah tentang kelahiran tuanku berdua yaitu tuanku yang lahir dari batu disebut Dhalem Ireng, dan tuanku yang lahir dari buihnya air sungai disebut Dalem Sweta, itulah sebabnya paduka disebut Dalem Ireng dan Dalem Sweta, namun ijinkan saya memberikan nasehat kehadapan paduka berdua bahwasannya paduka berdua tidak seyoyanya memerintah bersama-sama, yang patut memegang tapuk pemerintahan adalah paduka Dalem Ireng, sebab paduka adalah penjelmaan Sanghyang Wisnu sudah sewajarnya memegang pemerintahan,” demikian petuah Ki Lembhu.

Kedua Dalem itu bertanya, dimanakah seharusnya saya memegang tapuk pemerintahan? Ki Lembhu memberikan penjelasan: sebab paduka lahir dari batu, apabila ada batu berwarna mengkilap saat diterpa sinar matahari, di sanalah seharusnya paduka mendirikan pemerintahan, kemudian tempat itu berilah nama Batu Maklep, demikian hatur Ki Lembhu kehadapan Batu Ireng.

Sekarang diceritrakan Dalem Selem bersama Ki Lembhu berjalan menuju arah barat daya, dalam perjalanan Ki Lembu tak henti-hentinya memberikan petunjuk, bahwa pada saatnya nanti sudah sampai pada tujuan ayahnda akan hadir, dan tempat itu berilah nama Taro dan sesungguhnya saya ini adalah Ki Lembhu Nandini, setelah demikian bertutur kata secara kasat mata Ki Lembu tidak tampak lagi dari pandangan.

Setelah matahari tepat di atas khatulistiwa (tajeg surya) Dhalem Kembar tiba-tiba mendengar suara sayup-sayup (sabda mantra) yang mengisyaratkan: “Hai anakku Dhalem Sweta engkau tidak patut memegang pemerintahan, hanya engkau Dhalem Ireng yang seyogyanya memegang pemerintahan.”

Setelah Dhalem mendengar sabda demikian, lalu keduanya saling membuat perjanjian dengan berintikan yaitu: sebab aku dan engkau lahir menjadi saudara kembar, semoga tidak pernah berpisah dan semoga di kemudian hari bisa bertemu kembali, demikian perjanjian antara Dhalem Sweta dan Dhalem Ireng.

Dhalem Sweta mohon pamit dan melanjutkan perjalanan kea rah barat daya, menelusuri hutan rimba yang lebat, ditengah hutan belantara rasa haus, lapar dan dahaga tidak tertahankan, menyebabkan jasmaninya lemah lunglai tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan, hingga Dhalem Sweta terduduk istirahat, seolah-olah ingat akan pesan Ki Lembhu, bahwa dirinya putra Hyang Pasupati.

Secara tiba-tiba pada tempat istirahat tersebut tersembur air jernih, dengan sigap air tersebut segera diminumnya, sehingga tenaganya pulih kembali. Karena keluarnya air tersebut dari batu selagi mengenang Sanghyang Pasupati, maka tempat itupun diberi nama Batu Hyang, mulai saat itulah banyak orang-orang Bali menghambakan diri pada Dhalem. Lalu Dhalem bersabda, “Hai kamu orang-orang Bali, karena kamu bhakti padaku dan karena engkau telah memahami hakekat bhakti kepadaku, maka sepantasnya tempat ini aku beri nama Batu Aji.” Setelah demikian akhirnya Dhalem melanjutkan perjalanan menuju arah barat.

Setelah sampai di tempat tujuan, disanalah ia melepaskan lelah bersenang-senang, kemudian disana ia mendirikan tempat pemukiman, lalu Dhalem bersabda, “Hai kamu para hamba sahajaku sekalian, mulai saat ini tempat ini aku beri nama Antiga,” dirasakan tempat itu sangat indah diterangi oleh sinarnya rembulan, yang menyebabkan hati beliau terpesona dengan keindahan alamnya. Kemudian nama Antiga diganti oleh beliau menjadi Batu Bulan. Lalu ia melanjutkan perjalanan menuju barat daya.

Dalam perjalanan yang sangat melelahkan itu, ia melihat serumpun bambu yang menjulang tinggi bagaikan menyundul langit. Pohon bambu itu lalu dikutuk menjadi tempat yang luhur (tinggi), yang dikemudian hari akan terwujud sebuah kahyangan bernama Ulu watu (nama watu disesuaikan dari kelahiran Dhalem berasal dari watu).

Sekarang kembali diceritrakan Dhalem Ireng, karena terlalu lama beliau memimpin pemerintahan, tiba-tiba beliau teringat dengan saudaranya Dhalem Sweta. Kata lubuk hatinya, apakah gunanya aku memegang pemerintahan, bila tidak mengetahui keberadaan saudaraku, niscaya kekuasaan tidak ada artinya, demikian kata hati beliau, sehingga hasrat dalam pikirannya memutuskan untuk pergi mencari kakaknya Dhalem Sweta, sehingga beliau menuju arah barat.

Tidak diceritrakan dalam perjalanan, akhirnya ia tiba pada suatu tempat dan bertemu dengan orang-orang desa, lalu Dhalem Ireng bertanya, “Apakah gerangan nama tempat ini?” Orang desa tersebut menjawab, “Ya, tempat ini bernama Batu Hyang, dulunya atas kutukan Dhalem Sweta,” demikian jawaban orang-orang desa tersebut.

“Dimanakah Dhalem Sweta sekarang?” demikian pertanyaan Dhalem Ireng.

“Kalau tidak salah Dhalem Sweta berada di Batu Aji,” demikian jawabannya.

Setelah mendengar jawaban yang demikian itu, dengan tergesa-gesa ia pergi menuju desa Batu Aji, dengan harapan dapat bertemu dengannya Dhalem Sweta.

Entah berapa lama perjalanan, sampailah pada tempat yang dituju, dengan segera ia lalu bertanya: “Dimanakah gerangan keberadaan Dhalem Sweta?”

“Tuanku, kiranya Dhalem Sweta kini berada di Desa Batu Bulan,” demikian jawaban yang diperolehnya.

Akhirnya dari Desa Batu Aji ia menuju Batu Bulan, namun sayang sekali Dhalem Sweta sudah meninggalkan Batu Bulan, dan dari Batu Bulan terbetik berita bahwa Dhalem Sweta berada di desa Sakyamuni (sekarang Sakenan).

Setelah sampai di Sakenan ia bertemu dengan Ki Dhukuh, lalu bertanya, “Ya paman Dhukuh, dimanakah gerangan keberadaan Dhalem Sweta?”

“Ya tuanku Dhalem Sweta sekarang berada di Desa Jimbaran,” demikian jawaban Ki Dhukuh.

Sekarang diceritrakan Dhalem Ireng dengan segera menuju Desa Jimbaran. Pada saat yang baik itu beliau bertemu dengan hamba sahaja (dayang) Dhalem Sweta, dimana dayang tersebut sedang mempersiapkan santapan yang akan disuguhkan kepada majikannya Dhalem Sweta. Melihat santapan tersebut tiada tertahan nafsunya untuk menikmati, maka dengan lahapnya Dhalem Ireng menyantap hidangan tersebut.

Terkejutlah si dayang yang bernama Ni Pring Gading, lalu bertanya, “Siapakah gerangan tuan, hamba tidak mengenal tuan sebelumnya, mengapa tuan berani memakan santapan yang akan kami hidangkan untuk tuan hamba Dhalem Sweta?”

Mendengar kata Ni Pring Gading yang demikian itu, mendadak Dhalem Ireng berhenti menyantapnya, lalu ia bertanya, “Hai dayang, dimanakah kini berada Dhalem Sweta?”

“Ya tuanku beliau kini berada di tempat pagagan (ladang padi gaga),” demikian jawab si dayang.

Segera Dhalem Ireng berjalan menuju tempat pagagan, namun Dhalem Sweta tidak pula dijumpai, sebab Dhalem Sweta sudah kembali menuju Desa Jimbaran.

Dalam perjalanan pulang ia sempat menyinggahi ladang orang-orang kampung, namun setelah tibanya Dhalem Sweta di istana, dengan sangat hormat dayang Ni Pring Gading humatur, “Maafkan tuanku Bhatara Dhalem Sweta, ijinkan hamba melaporkan kehadapan duli tuanku, bahwasanya ada seorang yang datang dengan bentuk tubuh besar, tinggi kekar rupanya bagaikan setan, orang tersebut telah berani lancang membuka langsung menyantap santapan tuanku raja. Tiada tertahan takut hamba, dan lagi pula orang tersebut menanyakan paduka tuanku raja.”

Mendengar hatur si dayang yang demikian itu, sungguh tiada tertahan murkanya Bhatara Dhalem Sweta dan dengan segera kembali lagi ketempat pagagan. Setelah sampai di pagagan ia bertemu dengan Dhalem Ireng. Karena saking emosionalnya pertempuran kedua belah pihak tidak dapat dihindari, perang tandingp un terjadi, sama-sama bersenjata keris, salik tusuk, namun keduanya tidak ada terlukai karena sama-sama kebal.

Karena tiada yang terkalahkan, akhirnya kedua belah pihak sama-sama kepayahan, dalam pada itu beliau berdua saling tegur sapa.

“Siapakah gerangan Anda?”

Aku bernama Dhalem Ireng”

“Aku Dhalem Sweta.”

Setelah bertegur sapa, barulah menyadari tentang asal usul dan pesan Ki Lembhu Sanghyang Pasupati yang masing-masing membawa senjata yaitu: Dhalem Sweta bersenjatakan Keris Kala Katenggeng, dan Dhalem Ireng bersenjatakan Keris Miring Agung. Barulah keduanya menyadari bahwa yang diajak perang tanding adalah saudaranya sendiri, sehingga suasana berubah dari tegang menjadi terharu, sama-sama meceritrakan pengalaman masing-masing.

Akhirnya Dhalem Ireng berkata kepada kakaknya Dhalem Sweta, “Ya kakakku Dhalem Sweta, banyak sekali kakanda memberikan nama desa dan yang terakhir kanda berada di Desa Jimbaran, sudah seyogyanya kanda disebut Dhalem Putih Jimbaran. Sekarang ijinkanlah saya mohon pamit, sayapun juga berniat memberikan nama suatu tempat atau desa yang bercirikan watu, yang merupakan ciri bahwa aku pernah melintasi daerah tersebut. Dan ijinkan adinda menuju ke arah utara”

“Kalau demikian baiklah, namun kanda mohon tempat kita berperang tadi kita namakan Bukit Kali.”

Kini diceritrakan Dhalem Ireng berjalan menuju ke utara, setelah lama berjalan, lalu ia menjumpai areal kebun kelapa, namun tiba-tiba air lautan menyemburkan gelombang, menyebabkan hatinya sangat marah. Dhalem Ireng, lalu mengutuk tempat itu, diberi nama Seseh. Dari Seseh ia melihat ke arah timur, terlihat warna tanah yang putih, tanah itu diungsikan oleh beliau, sampailah ia pada tanah yang berwarna putih dan ia terkejut pada saat menginjakkan kakinya pada sebuah batu, tiba-tiba batu tersebut berlobang, sehingga tempat itu ia kutuk bernama Batu Nyorong atau Batu Bolong.

Dari Batu Bolong Dhalem Ireng melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur. Dalam perjalanan beliau melalui batu yang licin sehingga kakinya terpeleset ke dalam air, dengan segera pula memberikan kutukan, bahwa pada tempat ia terjatuh diberi nama Batu Belig. Dari Batu Belig ia melanjutkan perjalanan ke arah timur. Di tengah perjalanan yang melelahkan tiba-tiba beliau terjatuh terkulai (ulung = bahasa Bali). Maka tempat itu diberi nama Batu Tulung.

Dari Batu Tulung ia menempuh perjalanan cukup jauh sehingga rasa haus dan dahaga tiada tertahankan, akhirnya ia memuja kebesaran Tuhan memohon karunianya. Seketika itu tersemburlah air, lalu diminumnya, sehingga rasa haus dan dahaganya hilang, maka tempat itu diberi nama Batu Bedak (sekarang lebih dikenal Batu Bidak).

Sekarang dikisahkan Dhalem Ireng dari Batu Bedak melanjutkan perjalanan ke utara dan sampailah ia di wilayah Bukit Asah. Dari ketinggian bukit itu melihat jurang yang dalam melihat dari mata batinnya, tempat itu sangat religius, di sanalah beliau beryoga semadi. Dalam alam yoganya muncullah Dhalem Bali, Panca Wisnu, Panca Dewata, lalu terdengar sabdha mantra yang sayup-sayup bunyinya, “Hai, anakku Dhalem Ireng, aku ini adalah ayahmu Sanghyang Pasupati, aku juga disebut Sanghyang Lingga Bhuwana, ayahndamu ini berstana di Pucak Candi Purusada, tempat ini aku beri nama Batu Pucak Kembar. Semoga sepanjang jaman menjadi kahyangan, sebagai sarana umat manusia menghaturkan rasa syukur dan bhaktinya melakoni kehidupannya.

Hai, anakku Dhalem Ireng aku juga berkahyangan di Gunung Agung (Tohlangkir). Apabila aku berkahyangan di Gunung Watukaru, aku disebut Hyang Jaya Netra, apabila aku berkahyangan di Bukit Jati aku disebut Hyang Siwa Pasupati, bila aku berkahyangan di Gunung Trate Bang (trate= tunjung) dan (bang = merah), maka aku disebut Hyang Besa Warna, apabila aku berstana di Gunung Bratan aku disebut Hyang Danawa. Demikianlah agar kamu mengingat selalu.”

Lalu Dhalem Ireng bertanya, “Maafkan paduka Bhatara, apakah sebabnya tempat ini disebut Batu Pucak Kembar?” Kemudian dijawab oleh Paduka Hyang Lingga Bhuwana, yang berstana di Pucak Candi Purusada yang berlokasi di Desa Kapal, “Hai anakku Dhalem Ireng, karena engkau dilahirkan kembar, disini telah terwujud suatu bukti saksi dua buah batu, itulah sebabnya dinamakan Batu Pucak Kembar (batu tersebut kini berada di Taman Cakra).”

Demikian konon sabdha Sanghyang Pasupati kepada anaknya Bhatara Dhalem Ireng, pada saat itu menunjukkan tahun saka 322 atau tahun 400 Masehi, mulainya keberadaan Batu Pucak Kembar atas wara nugraha Sanghyang Lingga Bhuwana/Hyang Pasupati kepada Dhalem Ireng.

Pada saat itu kembali Sanghyang Pasupati memberikan titah kepada anaknya Dhalem Ireng, “Anakku Dhalem Ireng, berangkatlah dengan segera ke Bukit Uluwatu, setelah kamu sampai di sana berkemaslah untuk menyatukan pikiran dengan sarana beryoga semadhi, biar kamu cepat menyatu ke hadapan Sang Pencipta.”

Setelah mendengar petunjuk Sanghyang Pasupati yang demikian itu, lalu beliau bergegas pergi menuju Bukit Uluwatu. Disana Dhalem Ireng berkonsentrasi menyatukan bayu sabdha idhep dengan yoga semadhi. Tiada diceritakan yoganya berhasil, akhirnya Dhalem Ireng moksah menyatu k ehadapan Sanghyang Acintya. Demikian Purana Batu Pucak Kembar, keberadaanya di Bukit Asah.

 

Versi Lain Sri Tapa Hulung

Versi lain kehidupan Raja Sri Tapa Ulung, bisa diperoleh di  Mandala Wisata Samuan Tiga, Bedahulu, Gianyar, Bali 1981, yang dituturkan sebagai berikut:

Syahdan setelah para Dewa, khususnya Bhatara Indra berhasil menewaskan Raja Mayadenawa, Pulau Bali menjadi aman, tentram dan teratur, tidak terkecuali di bidang keagamaan. Meski para dewa telah mengalahkan Raja Mayadenawa tersebut, namun para dewa tidak pernah melupakan kegagahan keberanian Raja tersebut, sebagai seorang kesatria di medan laga yang sangat dahsyat.

Terkesan dengan hal-hal tersebut, maka para dewa mengadakan perundingan, dimana diputuskan bahwa roh Raja Mayadenawa hendaknya dihargai dan dimuliakan. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut maka abu jenazah Raja Mayadenawa diupacarakan di Pura Besakih. Pada hari yang dianggap baik oleh para dewa, abu jenazah Raja Mayadenawa yang ditempatkan di buah kelapa gading diusung ke Besakih.

Setiba di Besakih upacara besar-besaran dilakukan, tepat upacara selesai, terjadilah suatu kejadian yang penuh mukjisat dan mengagumkan. Buah kelapa gading dimana abu jenazah raja Mayadenawa ditempatkan, pecah. Dari dalamnya muncullah dua anak: 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kedua anak tersebut kemudian diberi nama Masula dan Masuli.

Bertahun-tahun kemudian kedua anak tersebut telah dewasa, dan di saat itu keadaan Pulau Bali sedang luang, dimana tidak ada seorang raja pun yang bertahta. Oleh karena itu atas persetujuan para Dewa, Masula – Masuli dinobatkan menjadi raja di pulau Bali. Sebetulnya keputusan para Dewa untuk menobatkan Masula-Masuli sebagai Raja itu bertentangan dengan keinginan hati keduanya, karena Masula-Masuli berminat untuk hidup di sorga. Akan tetapi Sanghyang Pasupati tidak mengijinkan, maka Masula-Masuli menduduki singasananya di Batahanyar.

Setelah keduanya menjabat sebagai Raja, keadaan Pulau Bali tentram dan damai, karena kebijaksanaannya dalam memerintah, Kesuburan dan kemakmuran di mana-mana, rakyat benar-benar menikmati hidup tenang, lebih-lebih dalam hal-hal keagamaan, beliau sangat taat. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat kuat. Demikian juga ke Pura Besakih beliau sangat rajin beribadat. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dari raja ini juga berpengaruh terhadap rakyatnya sehingga seluruh rakyat Bali pada waktu itu juga sangat taat menjalankan perintah keagamaan.

Setelah beberapa lama memangku jabatan, beliau kemudian menikah. Dari pernikahan itu lahir seorang putra yang bernama Sri Tapa Ulung. Setelah beliau meningkat dewasa, Sri Tapa Ulung dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya dengan nama Sri Asta Asura Ratna Bumi Banten, yang artinya keturunan ke-8 dari leluhur Sri Mayadenawa.

Dibawah pemerintahan beliau yang tak banyak berbeda dengan pemerintahan ayahnya, segala sesuatu berjalan lancar tanpa kurang suatu apa, lebih-lebih dengan didampingi oleh seorang mahapatih yang gagah perkasa bernama Ki Pasung Grigis tinggal di Tengkulak, dan seorang pembantunya Ki Kebo Iwa alias Kebo Taruna yang tinggal di Blahbatuh. Selain itu banyak lagi bawahan beliau yang bijaksana dan pemberani dalam melaksanakan roda pemerintahan.

Pada suatu hari, bertahun-tahun kemudian, beliau mengambil keputusan melakukan yoga semadi di Pucak Penulisan di Sukawana, Kintamani. Beliau berangkat diiringi Patih Ki Pasung Grigis. Karena ketekunan melakukan semadi, para dewa mengabulkan keinginan beliau agar menjadi seorang yang sakti, menguasai kekuatan gaib, tidak mempan senjata apapun. Di antara kesaktian anugrah dari para dewa itu ialah Raja Tapa Ulung bisa menghilangkan kepala beliau sewaktu-waktu bila ingin pergi ke sorga.

Pada suatu saat yang tak terduga, ketika kepala beliau tak kembali lagi sebagai mana biasanya, maka sang patih Ki Pasung Grigis menjadi sangat kaget dan cemas tak tahu apa yang mesti dilakukan. Namun Ki Pasung Grigis masih mencoba menunggu dengan tenang, tapi malang kepala sang raja tetap tidak muncul kembali sebagai biasanya. Patih Ki Pasung Grigis menjadi kehilangan akal.

Tidak selang berapa lama ada orang membawa seekor babi lewat di hadapanya, tanpa berpikir panjang, babi itu kemudian diminta olehnya dan kepalanya dipotong. Segera kepala babi tersebut dipasang di leher Sri Tapa Ulung. Syukurlah beliau hidup kembali, tapi berkepala babi. Beliau kemudian berkemas-kemas dengan patihnya untuk kembali pulang ke Bataanyar.

Sesampai di pinggir Danau Batur, tanpa sengaja Tapa Ulung me lihat bayangannya di air danau itu. Betapa kecewanya setelah tahu kepalanya adalah kepala seekor babi. Perasaan putus asa dan menyesal menyebabkan ia enggan kembali ke Bataanyar. Tetapi, sang patih Pasung Grigis tak hentihentinya membujuk dan menghibur beliau agar mau kembali ke istana di Bataanyar. Pasung Grigis berjanji akan membangun suatu tempat yang tinggi, sehingga manusia tidak akan bisa memandang Tapa Ulung.

Atas bujukan tersebut, Tapa Ulung bersedia kembali ke Bataanyar diiringi patih Ki Pasung Grigis. (Besar perkiraan bahwa sejak saat itu desa Bataanyar diberi julukan Desa Bedaulu, sebab rajanya berbeda kepala). Di sanalah, di tempat yang tinggi itu, ia bertempat tinggal tanpa seorang manusia pun yang bisa memandangnya. Selain itu, disebarkan pula suatu pengumuman ke seluruh Bali, barang siapa yang berani memandang wajah sang raja Sri Tapa Ulung, pasti akan dibunuh.

Demikianlah beliau bertahta di istana Bedaulu. Oleh karena beliau merasa mendapat anugrah kesaktian yang tidak ada seorang pun sanggup menandingi, dan juga melihat kenyataan seluruh rakyat Bali begitu patuh dan taat selama ini, maka timbulah sifat-sifat keangkaramurkaan dan sifat takabur beliau. Rakyat dilarang melakukan ibadah keagamaan, dan beliau tidak mau patuh lagi pada perintah Majapahit. Baginda ingin lepas dari kekuasaan Majapahit. Lama kelamaan Majapahit merasa bahwa sikap Sri Tapa Ulung telah berubah. Akhirnya sikap Sri Tapa Ulung yang membangkang itu sampai ke telinga Raja Majapahit yang diperintah oleh Raja Sri Kala Gemet.

Majapahit menggelar rapat yang dihadiri oleh mentri-mentri, hulubalanghulubalang, dan pemuka-pemuka rakyat. Dalam rapat itu diputuskan “perang” terhadap Raja Sri Tapa Ulung. Pada waktu itu Majapahit mempunyai seorang patih yang terkenal yaitu Patih Gajah Mada. Di bawah pimpinan Patih Gajah Mada diaturlah siasat untuk dapat menaklukkan Bali dan membunuh Raja Sri Tapa Ulung yang berkhianat tersebut. Siasat perang ini harus betul-betul cermat, karena disamping Raja Sri Tapa Ulung adalah raja yang terkenal kesaktiannya. Selain itu Raja Sri Tapa Ulung mempunyai patih yang sakti dan gagah berani, yaitu Kebo Iwa.

Disebutkan kemudian, Patih Gajah Mada menghadap Sri Tapa Ulung, untuk memohon Ki Kebo Iwa yang hendak dikawinkan dengan seorang putri. Ini termasuk salah satu siasat perang dari Patih Gajah Mada. Dalam perjalanan ke Bali, Gajah Mada dan pasukannya sampai di Desa Blahbatuh yang dikuasai oleh Ki Pasung Grigis. Di sana pasukan Majapahit diperkenalkan dengan Ki Karang Buncing dan Ki Kebo Iwa. Atas ikhtiar Ki Pasung Grigis, maka Gajah Mada akhirnya diperkenankan untuk menghadap Sri Tapa Ulung, tapi dengan syarat agar Gajah Mada tidak melihat dan memandang wajah Raja Tapa Ulung. Patih Gajah Mada juga mengajukan suatu permohonan yaitu agar diperkenankan menerima suguhan makanan berupa sayur paku liking, nasi sengauk (aron) dan minum air dengan kele. Semuanya ini akan diatur oleh Ki Pasung Grigis.

Sesampainya Gajah Mada di istana dengan segala hormat sebagai mana layaknya seorang bawahan yang menghadap raja, begitu pulalah sikap sikap Patih Gajah Mada dalam menghadap Raja Sri Tapa Ulung. Dalam kesempatan itulah Gajah Mada menghaturkan niatnya untuk memohon Ki Kebo Iwa yang hendak dikawinkan dengan seorang puteri (Lemah Tulis yang sudah terkenal cantiknya). Dengan alasan agar hubungan Majapahit dengan Bali lebih erat lagi. Oleh Baginda Raja Sri Tapa Ulung sedikit pun tidak menduga bahwa itu hanya tipu muslihat belaka, karena itu segera ia mengabulkan permohonan Gajah Mada dengan ikhlas.

Setelah acara pokok selesai, Gajah Mada bersantap dengan suguhan yang telah dimintanya. Dengan sendirinya untuk bersantap hidangan tersebut, wajah harus ditengadahkan sehingga terlihat jelas wajah Sri Tapa Ulung oleh Gajah Mada. Betapa kecewanya, marah dan malu baginda raja Sri Tapa Ulung mengetahui bahwa dengan akalnya Gajah Mada telah berhasil memandang wajah beliau. Pada waktu itu sebetulnya Baginda ingin segera membunuh Gajah Mada, namun peraturan yang berlaku yaitu membunuh utusan suatu kerajaan adalah dilarang keras apalagi utusan itu sedang makan. Karena itulah Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa.

Selanjutnya atas perkenan Baginda Raja, Patih Gajah Mada membawa serta Ki Kebo Iwa ke Jawa. Pada akhirnya tercapailah tujuan Patih Gajah Mada untuk mengurangi kekuatan kerajaan Bali (Bedaulu), karena sampai di Pulau Jawa Ki Kebo Iwa terbunuh.

Betapa sedih dan duka Baginda Sri Tapa Ulung mendengar nasib yang menimpa patih kesayangannya, selain itu perasaan tertekan karena sangat malu sesudah Patih Gajah Mada berhasil memandang wajah Baginda. Segera beliau mengambil keputusan untuk melenyapkan diri dari muka bumi dengan jalan moksa. Itulah riwayat Baginda Raja Sri Tapa Ulung yang bertahta di kerajaan Bedaulu, Bali.

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More