Jumat, 29 Oktober 2010

PURANA PURA PUSEH GADUH, BLAHBATUH

Salinan Purana Pura Puseh Gaduh, Yang Ada di Pura Puseh, Desa Pakraman Blahbatuh, Gianyar, berikut:

. . .  Om awignamastu nama sidham, tumurun kipamastu iki. Awignamastu nama swaha, tumurun kinawa Pasupati duk sira Arya Pasung Giri, sira Jaya Katong, amurti kerti ring batara, hana mijil swalita, karsen ira sira Jaya Katong, minta sih Arya Pasung Giri, andika ta sira Pasung Giri, ring sira Jaya Katong, wali kang ari, aminta sih ring batara Hyang Gnijaya, ju . . .
. . .  mujug batara ring parihyangan, parihyangan hana ring Gaduh, aminta sih sira malih Jaya Katong, tumurun ki batara Hyang Tugu, lumaris hana ring pariangan, angregep ta sira Jaya Katong, tumurun ki batara Wisnu, angeregepta sira malih, tumurun batara Hyang Watukaru, angeregep ta sira malih batara Mahadewa amanca resi unggwaning batara, tumurun ki batara . . .
.  . . Dewi Danuh, batara Hyang Pasupati, anyapta buwana unggwaning batara, tinurun ring pasamuan, enak ta batara malinggih, angeregep angeka pada ki sira Pasung Giri, mwah ta sira Jaya Katong, pakulun wara nugraha, hana ta andika batara, makabehan, angeka ta Hyang Gnijaya maka hyang hyang bwana kabeh tumurun ki batara batara surya candra, bata . . .
. .  . ri ulan lintang tranggana, agunem ring pasamuan, angeka ta sumende sira Pasung Giri, sumende sira Jaya Katong, wijil ta sira, sanak ta sira, ki araka rai, kang sa roro, aran eki sumende sira Pasung Giri sira Arya Rigis, arane ki sumende sira Jaya Katong sira Arya Karang Buncing, wijileng sira Jaya Katong sanak roro, warah kang nugraha denira batara Hyang Gnijaya, angeka kang sumende . . .
 . . .  denira batara sami, batara angeka kang sumende arane sira Arya Rigis sumende ki sira Pasung Giri, amukti ring Lempuyang, sumende Jaya Katong arane sira Arya Karang Buncing, amukti ring Balahbatu, Iki panugrahan Batara Hyang Gnijaya, miwah ta batara kabeh, sagunung saptane Bali, awarahnugraha, Arya Pasung Giri, Ar . . .
. . . .  ya Jaya Katong, Arya Rigis, Arya Karang Buncing, mwah yan hana kang sumende, amukti ring Lempuyang, ring Balahbatu, mwah yan hana ngentosin, santanane sira Arya Rigis, mwah sira AryaKarang Buncing, moga kapastu dening batara Gde malinggih ring Lempuyang, moga kapastu dening batara kabeh sajumeneng ring Gunung Saptaning Bali, maka mwah batara Surya Candra, Batari Ulan, Lintang Tranggana, mwah Batara Gde malinggih ring . . .
. . .  Gaduh, mwah batara Gde malinggih ring Karang Buncing, wastu gring tan waras, pejah tan pejah, nginum tan nginum, sakolo putrakanya tan hana manggih rahayu, mwah ta sira Arya Rigis, mwah ta sira Arya Karang Buncing, iki ta sumende sira Pasung Giri sira Jaya Katong, ki sira Arya Rigis, amukti ring Lempuyang maka miwah wenang amongmong batara ring Lempuyang, maka uloning bumi, maka siwaning bumi kasisya dening Hyang . . .
. . .  Gnijaya sanagareng Bali, unggwaning suka lawan duka, pati lawan urip, swarga lawan papa, sekala niskala, amerta lawan dagdi, sama lawan arine, sira Arya Karang Buncing, amukti ring Balahbatu, sama wirasane, iki amongmong gelung agunge ring Bali, ki batara Gde ring Gaduh miwah ta kori agung, kamong mong denira Arya Karang Buncing, pangeka mukti, kawarahnugraha denira batara ring Lempuyang, maka miwah batara ring Gaduh, . . .
. . . . minaka Gagaduhan jagat kabeh, awanana Lempuyang maka siwan bumi, awanana Gaduh, maka tunggul i bumi, hana bwana rwa, agung mwah alit, bwana alit, hana ta sira Arya Rigis, hana ta sira Arya Karang Buncing, Arya Rigis, minaka kembang, catur jadma, Arya Karang Buncing, bungkahing catur jadma, saika panugrahan batara Hyang Gnijaya, batara Hyang warah kadi arep, batara warah nugraha kang sumende, roro, kna kahug katindih . . .
 . . . sumende roro, sang catur katri wangsan, ala king ya mamopes angalapana laki, aywa ngalap kembanging bumi, amepes hana sawa, aywa kembang bumi, angalapana laki aywa bungkahing bumi, tan wenang genah, samudra anunggang ukir, nga, panten capala denira batara kang munggwing arep, tan wenang alaki ibu aranya, suratma panten capala, nga, sumungsang, de . . .
 . . . nya, nga, kembang miwah pancer, maka panyeceg gumi, panugrahan iki tiwakana, ring Arya Rigis, ring Arya Karang Buncing, kang ping arep, denya amukti, masiwa, matunggul, denya pageh sira, mwah yan hana tan tindih sira mukti kamuktiang doning kadang warganya, tan anut palanya ring sang amukti roro, tan tindih sakadi ne kocap ring arep, moga kadanda dening batara Gde kocap ring arep, knaha saupadrawa, . . .
.  . . dening batara kabeh, tan ana tindih palanya, mwah yan hana iki santana nya kahilya hilya tinggal ring karamannya amukti, iki sentanan sira Arya Rigis, Arya Karang Buncing, miwah salawase tinggal ring Lempuyang ring Balahbatu, kramanya wenang, sira kasinahang, de nira sang amukti ring Lempuyang ring Balahbatu, aywa ta sira tar mukti karura sinahang, wenang ta sira kahilya hilya tingkahing amuk . . .
. . .  ti, ring Lempuyang ring Balahbatu, wenang sira anyinahang ring Pura Gaduh tur amungkah lori lawang kori agunge ring Gaduh tur kaupasaksiyang keramanya ring Pura Gaduh, wus ana ring Pura Gaduh raju denira ring Karang Buncing, sakrama pura wisesa denira Arya Karang Buncing, wenang sira anyinahang dewek mwah sasantananya, gunane tan atep, wenang kapayu denira denya kabeh kna atiwakna, dening tirta panyinahan, tiwak akna wenang saiki . . .
. . .  kang kahilya hilya atinggal ring sang amukti sakolo putra putraka nya kabeh, tiwaking adnyanan batara panugrahan batara Hyang Gnijaya, awarah batara umungguh pamastu miwah batarane kocap ring arep, lugra pamastu, kagaduh denira Arya Rigis, Arya Karang Buncing, ka angga gagaduhan, denya sira mukti, katemu temu tkeng sentananya satenggek papayuk belahe sera mukti ring Lempuyang, ring Balahbatu . . .
. . . aniwakana pasaksi ring kahilya hilya tiwakana winjana pasupati ning pamastu iki. Iki tumurun Hyang Pasupati pramana Sanghyang Sidhi anurun adnyana dadya wetu kipamastu nawa sanga, ma, iki, ma pamastu sidhi, ma, Ang Ung Mang, Yang Mang Bang, Ong Ong Ong, Brahma Wisnu Iswara Mahadewa, Ong Ang Mang Yang, aricandana, winastu sidhi dening Hyang, kramun tuhu kita hilya hilya, aninggal mula wit santana ne sira . . .
. . .  Arya Karang Buncing, sah ring Blahbatuh, sah ring Lempuyang, mangke tumurun batara alingga ring Gunung Saptane ring Bali, batara Surya Candra Batari Ulan Lintang Trenggana, dulur hana ring rahayu salampah lakunya, batara ring Pura Gaduh batara ring Pura Karang Buncing, mapaweh kasidya rahayu karaman tan tuhu mula wit santanan sira Arya Karang Buncing, saha sakeng Balahbatu, sah ring Lempuyang, tan tuhu mala wit santa . . .
. . .  na sira Arya Karang Buncing, tan tuhu sah ring Balahbatu, sah ring Lempuyang, moga kapastu ring batara ring Saptane ring Bali, batara Surya Batari Ulan Lintang Trenggana, Batara Gde malinggih ring Karang Buncing, Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Iswara, amastu sidhi, moga agring gring tan waras, kneng pastu dening batara kabe, pejah tan pejah, urip tan urip, mangan tan mangan, nginum tan nginum . . .
. . . moga ta santana, kari ya urip katemu tekeng payuk belahnya, tan hana manggih sadya rahayu tan hana karwat dening Brahmana Buda Siwa Buda, pamastu sidhi, Ung Ang Ung Mang, sidhi rastu namaswaha, tlas, pamastu iki panugrahan Bhatara Hyang Gnijaya, manuting dina, tang, pang, sasi, rah, tenggek, isaka ..
(Purana Pura Puseh Gaduh, Blahbatuh)

Arti Bebas:
          Semoga Tuhan menjauhkan dari rintangan serta berhasil, turunlah kutukan ini, turunlah yang mulia dewa pasupati ketika arya pasung giri, beiau Jaya Katong, memuja kepada batara, munculah sinar suci, dikabulkan beliau Jaya Katong, mohon dikasihi kepada arya Pasung Giri, bersabdalah beliau pasung Giri kepada beliau Jaya Katong kembali adikku, mohon pada bhatara Hyang Gnijaya, turunlah batara di tempat suci, tempat suci yang ada di Gaduh, memohon lagi beliau Jaya Katong, turunlah batara Hyang Tugu, kemudian turun di tempat suci, berdoalah beliau Jaya Katong turunlah batara Wisnu, berdoa beliau lagi, turun batara Hyang Watukaru, berdoa beliau lagi, turunlah Hyang Mahadewa, amanca resi keberadaan batara, turunlah batara Dewi Danuh, batara Hyang Pasupati, tujuh penjuru kedudukan batara, turun di persidangan, bahagialah berada di pura, mendoa dengan sikap satu kaki beliau Pasung Giri, dan juga beliau Jaya Katong, yang di hormati menganugrahkan, ada sabda batara semua, hadirilah Hyang Gnijaya sebagai yang di puja semua umat turunlah batara Surya, Bhatari Ulan Lintang Tranggana, bermusyawarah di tempat pertemuan, menyepakati sebagai pengganti beliau Pasung Giri, menggantikan beliau Jaya Katong, munculah beliau, anaknya beliau itu, sebagai kakak dan adik, keduanya, namanya ini pengganti Pasung Giri, beliau arya Rigis namanya yang menggantikan beliau Jaya Katong beliau arya Karang Buncing, lahir dari Jaya Katong anaknya dua, di anugrahi oleh beliau Hyang Gnijaya membuat pengganti, oleh beliau batara sami, batara membuat, yang mengganti namanya beliau arya Rigis menggantikan beliau Pasung Giri, bertempat di Lempuyang, pengganti Jaya Katong namanya beliau arya Karang Buncing, tinggal di Blahbatuh, Ini anugrah batara Hyang Gnijaya, dan batara semuanya, yang ada di tujuh gunung di Bali, menganugrahi arya Pasung Giri, arya Jaya Katong, arya Rigis, arya Karang Buncing, dan bila ada yang mengganti, tinggal di Lempuyang, di Blahbatuh, dan jika ada mengganti keturunannya beliau arya Rigis, beliau arya Karang Buncing, supaya di kutuk oleh batara Gde yang ada di Lempuyang, supaya di kutuk oleh batara semuanya yang ada pada tujuh gunung di Bali termasuk juga batara Surya Candra, batari Ulan Bintang Tranggana, dan batara gede bertempat di Gaduh, dan batara Gde bertempat di Karang Buncing, di kutuk supaya sakit tidak wajar, mati tidak mati, minum tidak minum, seluruh keturunannya tidak ada yang selamat, lagi pula beliau arya Rigis, beliau arya Karang Buncing, inilah pengganti beliau Pasung Giri, beliau Jaya Katong, beliau arya Rigis bertempat di Lempuyang, lagi pula wajib dan berhak mengabdi pada batara di Lempuyang, sebagai kepalanya di bumi, sebagai Siwa di bumi dijadikan sisya oleh Hyang Gnijaya,seluruh Bali, tempat pada saat senang atau sedih, mati atau hidup, sorga atau neraka, nyata atau gaib, berhasiat atau racun, sama dengan adiknya beliau Karang Buncing bertempat di Blahbatuh, sama tanggung jawabnya, ini di pelihara pintu gerbang kebesaran di Bali, batara Gde di Gaduh dan pintu gerbang itu, di pelihara oleh beliau arya Karang Buncing, yang bertanggung jawab, sebagai anugrah oleh batara ring Lempuyang, dan juga oleh batara di Gaduh sebagai pemujaan seluruh jagat, makanya Lempuyang sebagai guru di bumi, makanya Gaduh, sebab pelindung di bumi, ada dunia mendua, besar dan kecil, ada beliau arya Rigis, ada beliau arya Karang Buncing, arya Rigis sebagai kembang catur jadma, arya Karang Buncing mengawali catur jadma, demikian di anugrahkan oleh batara Hyang Gnijaya, batara yang mulia bersabda seperti di depan, batara menganugrahi yang mengganti, keduanya, dalam kerusakan saling membantu keduanya, golongan catur katri wangsan, bersuami beliau, sering mencari laki, jangan mengambil kembang di bumi, sering ada paruman, jangan kembangi bumi, mengambil laki laki bungkahing bumi, tidak pada tempatnya, samudra menaiki gunung, namanya, ternoda dan di kutuk oleh batara yang ada di depan, tidak boleh ibu mencari lelaki, namanya, suratma panten capala, namanya, terbalik olehnya, namanya kembang dan pancer, sebagai pedoman di masyarakat, anugrah ini ditujukan, kepada arya Rigis, kepada arya Karang Buncing, yang pertama oleh beliau menerima, berguru, berlindung, oleh kesungguhan beliau, dan bila ada tidak mematuhi beliau menerima kemudian diserahkan oleh karena berkeluarga tidak sesuai hasilnyadengan kedua yang menerima, tidak sesuai yang dikatakan di depan, semuanya dihukum oleh batara gde tersebut di muka, kena kutukan oleh batara semua, tidak ada yang mematuhi hasilnya, dan bila ada begini keturunannya tidak pasti keberadaanya, tinggal dalam masyarakat, ini keturunan beliau arya Rigis, arya Karang Buncing, dan, selamanya berada di Lempuyang, di Blahbatuh, pelaksaannya harus beliau dinyatakan, oleh beliau yang tinggal di Lempuyang, di Blahbatuh, janganlah kamu tidak menerima kehebatan dalam membuktikan, pantaslah mereka tak menentu yang dilakukan sampai ada di Lempuyang, di Blahbatuh, wajib mereka membuktikan di pura Gaduh dengan membuka pintu gerbang kori agungnya di Gaduh lagi pula di saksikan oleh pelaksana di pura Gaduh, setelah di pura Gaduh dilanjutkan olehnya di Karang Buncing, sesuai dengan kewajiban berlaku di pura oleh beliau Karang Buncing, harus beliau membuktikan dirinya sendiri dan semua keturunannya, apabila tidak mau, harus di sucikan beliau beliau semuanya diperciki dengan tirta pesaksian, percikan dengan begini . . . yang tidak mengetahui meninggalkan yang memelihara sanak keluarganya semua diperciki tirta yang di anugrahi batara hyang gnijaya, sabda batara berisi kutukan juga betara yang disebut di muka, memberi kutukan, dipuja oleh beliau arya rigis, arya Karang Buncing, dipakai pemujaan pleh beliau yang menerima, diketahui sampai pada keturunannya selamanya masih ada, di Lempuyang, di Blahbatuh, memerciki tirta pada orang yang mengaku warga percikan tirta suci pemastu yang di pasupatikan ini, turun hyang Pasupati berwujudkan suatu keberhasilan menurunkan anugrah jadinya keluar kutukan para dewa, mantra, ini, mantra, kutukan yang berhasil, mantra, Ang Ung Mang, Yang Mang Bang, Ong Ong Ong, Brahma Wisnu Iswara Mahadewa, Ong Yang Mung Yang, aricandana, semoga berhasil oleh Hyang, apabila kamu bingung, pergi memang berasal dari keturunannya beliau arya Karang Buncing, pergi dari Blahbatuh, pergi dari Lempuyang, sekarang turun batara yang berstana di tujuh gunung yang ada di Bali, batara Surya Candra, batari Ulan Lintang Tranggana, bersama dengan kesucian segala tindakannya, batara di Gaduh, batara di Karang Buncing, menganugrahkan keberhasilan yang gemilang apabila tidak benar memang berasal dari keturunan beliau arya Karang Buncing, berpisah dari Blahbatuh, berpisah dari Lempuyang, tidak benar berpisah dari Blahbatuh, berpisah dari Lempuyang, supaya di kutuk oleh batara di ketujuh gunung di Bali, batara Surya batari Ulan Lintang Trenggana, batara yang berstana di pura Gaduh, yang berstana di Karang Buncing, batara Brahma, batara Wisnu, batara Iswara, mengutuk dengan berhasil, supaya menderita kesakitan tak waras kena kutukan oleh batara semua mati tidak mati, hidup tidak hidup, makan tidak makan, minum tidak minum, semoga tidak selamat, masih dia hidup diwarisi seluruh keturunannya tidak menemui kesuksesan baik yang tidak terobati oleh mantra suci, tidak terhapuskan oleh brahmana Buda Siwa Buda, kutukan yang berhasil, Ung Ang Ung Mang, mudah-mudahan berhasil, habis kutukan ini panugrahan Bhatara Hyang Gnijaya, sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun . . . 

Info :
Pura Gaduh Termasuk Situs Cagar Budaya Nasional,
Kini Menjadi Pura Puseh, Desa Pakraman Blahbatuh.

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More